Kúpili ste alebo postavili rodinný dom a rozmýšľate čo s jeho okolím? Váhate či osloviť záhradného architekta a nechať si od neho vypracovať projekt záhrady? V nasledujúcich riadkoch sa Vás pokúsime presvedčiť o výhodách spracovania projektu záhrady a tiež si priblížime, čo všetko s tým súvisí.

Pokiaľ ste rozhodnutý sa pustiť do úprav okolia Vášho bývania, uvedomte si, že tento priestor tvoríte na dlhšiu dobu a je potrebné aby ste boli s výsledkom spokojný. Predovšetkým z tohto dôvodu je dôležitá spolupráca so záhradným architektom, ktorý Vám pomôže vďaka svojim vedomostiam a rozhľadu skĺbiť svoje požiadavky a nároky s funkčnosťou a estetikou priestoru. Zároveň Vám ukáže možnosti o ktorých ste doteraz ani netušili a tvorenie priestoru v ktorom budete tráviť čas a voľné chvíle so svojimi blízkymi sa stane radosťou.

Pre lepšiu predstavu si prejdime, čo taký štandardný projekt záhrady obsahuje a aká je postupnosť práce s klientom.

  1. Obhliadka záhrady a oboznámenie sa s predstavami klienta.

Prvým a dôležitým krokom k začatiu spolupráce medzi záhradným architektom a klientom, je obhliadka, kde sa spresnia predstavy klienta a dohodne sa ďalší postup, vedúci k vypracovaniu plnohodnotného projektu Vašej záhrady. Záhradnému architektovi sú zároveň poskytnuté podklady na základe ktorých môže ďalej pracovať.

  1. Vypracovanie variant riešenia

Architekt vypracuje štandardne 2, prípadne aj viac pôdorysných variant riešenia Vašej záhrady. V návrhoch sú spracované predstavy klienta a podľa dohody sa realizuje aj záhradný architekt so svojimi predstavami.

  1. Konzultácia a korekcia

Po vypracovaní variant riešenia záhrady, sa dohodne stretnutie medzi klientom a architektom, kde sú klientovi predstavené návrhy jeho budúcej záhrady. Dochádza ku konzultácii a korekcii jednotlivých variant, pričom Vám architekt môže predstaviť inšpirácie, na základe ktorých sa môže tvoriť Vaša záhrada. V prípade potreby sa môže klient dohodnúť s architektom aj na ďalších konzultáciách, až kým sa nedohodnú na komplexnom návrhu.

  1. Komplexný návrh

Výsledkom doterajšej práce je komplexný návrh, kde sú zohľadnené všetky konzultácie a je spracovaný k spokojnosti klienta a záhradného architekta. Zároveň sú jasne definované plochy trávnika, chodníkov, záhonov a ostatných prvkov, tak aby bolo zrejmé ako bude budúca záhrada vyzerať.

 

  1. Osadzovací výkres vegetačných prvkov

Keď už je zrejmé ako bude budúca záhrady vyzerať, vieme kde budú chodníky, kde záhony, môžeme prejsť k navrhovaniu vegetácie. Záhradný architekt Vám navrhne presné rozmiestnenie rastlín ako aj ich druhové zloženie do záhonov, skaliek  a ich množstvo. Návrh trvalkových záhonov sa rieši individuálne .

  1. Vytyčovací výkres a výkaz výmer

Pre potreby realizácie sa vypracuje vytyčovací výkres, kde sú presne okótované všetky rozmery záhonov, chodníkov, a ostatných prvkov. Zároveň sa zhotoví výkaz výmer, kde sú presné výpočty veľkosti plôch a dĺžky línií, na základe ktorých sa vypracuje rozpočet pre Vašu záhradu.

  1. Projekt závlahy

V prípade že máte záujem o automatický zavlažovací systém, záhradný architekt navrhne schému zavlažovacieho systému s kompletným rozpisom materiálu, potrebným na jeho realizáciu.

  1. Konštrukčné detaily a rezopohľady

Pre lepšie znázornenie menších plôch sa môžu vypracovať detaily a rezy. S ich pomocou má realizátor lepšiu predstavu o tom ako má daný priestor vyzerať. Taktiež pokiaľ to záhrada vyžaduje sa vypracujú rezopohľady celým priestorom, vďaka čomu sú viditeľné výškové danosti záhrady. Takto dostaneme lepšiu predstavu o záhrade, najmä pokiaľ má terénnu a výškovú členitosť.

  1. 3D model záhrady

Dnešné softvéry ponúkajú obrovské množstvo možností, medzi ktorými je aj 3D tvorba. Vďaka tomuto realistickému zobrazeniu svojej záhrady Vám záhradný architekt poskytne príležitosť sa vizuálne poprechádzať po svojej záhrade ešte pred samotnou realizáciou, čím prispieva ku konečnej spokojnosti klienta.

 

VIZUALIZÁCIA SEDENIA V BREZOVOM HÁJIKU

VIZUALIZÁCIA ZÁHRADY RODINNÉHO DOMU

Po úspešnom vypracovaní projektu záhrady a jeho následnej realizácií vznikne priestor, ktorý v mnohom predíde Vaše pôvodné predstavy a Vy budete radi tráviť čas s rodinou, obklopený prírodou a jej krásami, v kombinácii s estetikou a jedinečnosťou.